Tag Archives: sterilisering

Politisering av en skamfläck

11 Feb

En offentlig ursäkt och en ekonomisk kompensation är det minsta man kan få efter att ha utsatts för lidelse. Självklart. Det hela är en skam för Sverige. Och Sverige är inte ensam i världen om att ha utsatt delar av sin befolkning för sådana här hemskheter. Men det hela riskerar, genom sättet det framställs på, att förvandlas till en smutsig attack från den sittande regeringen gentemot folkhemstanken, välfärdsstaten, Socialdemokrtain och i längden på hela arbetarrörelsen.

Belyst som något som skulle vara specifikt för just det socialdemokratiska bygget kommer det hela att användas, på ett smutsigt sätt, som ett slagträ i nutida politisk debatt.

För några år sedan skrevs en avhandling som handlade just om föräldrar vars barns tagits ifrån dem och deras kamp mot myndigheterna för att behålla dem, Makten över barnen (Runcis, 2007). En intressant aspekt i boken är att tanken om att samhället skall ta hand om barn som far illa egentligen blev en offentlig angelägenhet efter 1900-talet. Tanken kan sägas ha sin grund i upplyssningens idéer om att skapa det goda samhället. Viktigt att ha i åtanke är att vad som ansetts ha varit ”god” föräldrarskap skiftat över tid och att det funnits ett intimt samband mellan vad staten ansett vara ”gott” och vetenskapliga utsagor samt vilka det var som råkade illa ut.

I Sverige var det främst de fattiga som utsattes för statens ingrepp. Det kan sägas vara paradoxalt med tanke på socialdemokratins kamp, samtidigt som just det faktum att det var fattiga och kvinnor i de lägre klasserna som utsattes för detta är något som brukar försvinna i det sättet man idag politiserar det hela från borgerligt håll.

Det finns en underbar film om detta, den heter ”Den nya människan” (2007) och den visar, om man är uppmärksam, inte bara att det var folkhemstanken som var den ”onda” utan även på en klassdimension, nämligen att det till största del var fattiga arbetare och kvinnor som råkade illa ut.

Man kan egentligen se boken som ett kritiskt inlägg mot den annars så vedertagna positiva bilden av välfärdsstaten, på så sätt utgör den en kritik mot de mer negativa sidorna av den.  Författaren själv säger att det funnits en tendens att alltför lätt blunda för ett kritiskt perspektiv på välfärdsstaten (Runcis, 2007:16). Återigen är det just välfärdsstaten som sägs vara ”den ansvarige”, trots att dessa hemska händelser utspelades i stort sett över hela världen och i olika typer av stater. Det är nog mer träffande att beskriva det hela som ett resultat av moderniteten och den blinda tron på vetenskapen än som något specifikt ur folkhemstanken.

Idag pågår en livlig debatt där man talar om detta. Naturligtvis går det att diskutera och problematisera varför frågan om statens eller samhällets vanvård kommer upp idag och får sådan massmedial uppmärksamhet?  

Vi ser att politiken alltmer riktar sig mot ett ifrågasättande av just välfärdsstatens ”kostnader”, som i praktiken innebär att man i längden vill minska dessa. Men att kritisera välfärdsstaten och de uppenbara bristerna som uppdagats behöver inte utmynna i en negation av hela projektet. Som det känns nu används den här typen av litteratur med dessa tankar som mål, vilket är beklagligt och smutsigt.

Frågan om myndigheternas makt gentemot människor- och i synnerhet de fattiga kvarstår än idag och det är fortfarande ett ”expert”-samhälle vi lever under där experternas ord väger tyngre än de fattigas.

Frågan om staten och samhället och när det är rimligt att ”agera” gentemot individen är kontroversiellt. Hur man än gör verkar det bli fel. Det är uppenbart att man har brustit och kränkt människor i Sverige samtidigt som man säkert kan påminna sig själv flera fall som fått massmedial uppmärksamhet där man beklagat sig över att samhället eller staten inte ”agerat” i tid.

Annonser